கட்டுரைகள்»

The 2015 Budget Debates of Parliament on 17 Nov. 2014: Higher Education Allocation – E. Saravanapavan, TNA Member of Parliament

The 2015 Budget Debates of Parliament on 17 Nov. 2014: Higher Education Allocation – E. Saravanapavan, TNA Member of Parliament

November 20, 2014 10:56 am
[Text of Prepared Speech. The actual speech is slightly different because of heckling, particularly by A.H.M. Azwer, UPFA Nationalist MP in English and by other government MPs in Sinhalese who then asked...

பிரசுரகளம்»

பாடசாலை நூலகங்களும்  எமது சமூகத்தின் வாசிப்புத் திறனும் – என்.செல்வராஜா, நூலகவியலாளர், லண்டன்.

பாடசாலை நூலகங்களும் எமது சமூகத்தின் வாசிப்புத் திறனும் – என்.செல்வராஜா, நூலகவியலாளர், லண்டன்.

October 19, 2014 5:13 pm
  ஒரு சமூகத்தின் அறிவு வெறும் பாடப்புத்தகங்களுடன் நின்றுவிடுவதில்லை. “கண்டதும்...

கலை இலக்கியம்»

தீ தின்ற தமிழர் தேட்டம்: நூல் அறிமுகக் குறிப்பு – என்.செல்வராஜா -தொகுப்பாசிரியர்

தீ தின்ற தமிழர் தேட்டம்: நூல் அறிமுகக் குறிப்பு – என்.செல்வராஜா -தொகுப்பாசிரியர்

July 29, 2014 5:48 pm
ஒரு தேசத்தின் வரலாறு எப்போதும் வென்றவர்களாலேயே எழுதப்படுகின்றது. இன்று நாம்...